Contact en Privacy

Adres
Sleedoorn 61 7822 AN Emmen

Voor een afspraak of informatie
kunt u mailen
mail [at] acupuncturist.nu
of bellen naar telefoonnummer
06-50566946

Uw privacy: voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik  doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
● om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
● voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid;
● voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
● een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Op uw zorgnota staan alleen de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar:
● uw naam, adres en woonplaats
● uw factuurnummer en uw geboortedatum
● de datum van de behandeling
● een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘acupunctuurconsult’